Kwaliteitregister Pedicures (KRP) Code 1688 * AGB code 96004291 * Lid ProVoet 007127 * K.v.K. Gron. 02082928 * Btw.NL 1929.90.135.B01

Copyright ©   Privacybeleid | Algemene voorwaarden

Startpagina.

Specialiteiten.

Cursussen.

Antwoorden.

Foto's.

Contact.

Tel. 0598 625 679
De Voeterie

Medische Pedicurepraktijk

Diabetische voet
Reumatische voet
Spastische voet
Verwaarloosde voet
Sportvoet
Oudere voet
Medical taping
Orthesiologie
Nagelprothese
Nagelbeugels
Medisch Pedicure

ProVoet

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van de Voeterie en op alle met de Voeterie aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Voeterie in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan, of gebruik maakt van haar diensten zowel zakelijk als particulier.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Voeterie is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

De Voeterie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

De Voeterie is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
De Voeterie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Voeterie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annulerings voorwaarden


3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Voeterie melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Voeterie het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met 2,50 euro administratiekosten.

3.3 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de salon.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag de Voeterie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan de Voeterie de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.4 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Voeterie of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Voeterie of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
De Voeterie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij de Voeterie. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

De Voeterie behoudt zich het recht voor prijs wijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijs wijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon.


Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten á contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de Voeterie is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen waarbij een administratie toeslag van € 2,50 wordt berekent.

Artikel 5. Persoons gegevens & privacy
De cliënt voorziet de Voeterie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Voeterie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De Voeterie neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De Voeterie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoons gegevens. De Voeterie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
De Voeterie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Voeterie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De Voeterie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Voeterie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De Voeterie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 8. Garantie
De Voeterie geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van de Voeterie heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
De Voeterie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Voeterie meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de Voeterie in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijs positie van de cliënt.

De Voeterie dient klachten afdoende te onderzoeken .De Voeterie zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. De Voeterie verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en de Voeterie over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door de Voeterie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij de Voeterie heeft ingediend.

Nadat de klacht bij de Voeterie is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de Voeterie aan deze keuze gebonden. Indien de Voeterie een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. e Voeterie dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijk waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Voeterie het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de Voeterie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

Algemene voorwaarden

Pedicure Veendam